top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJA ZARYS

Właścicielem i operatorem serwisu http://fundacjazary.pl (dalej: „Serwis”) jest Fundacja ZARYS z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze (dalej: „Fundacja”).

Poufność danych i ochrona prywatności stanowi dla nas kwestię priorytetową. W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa , w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w Fundacji ustanowiono politykę prywatności określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej: „Polityka”).

 

I. DEFINICJE

1. Administrator – oznacza Fundacja ZARYS z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze,

2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można zidentyfikować na podstawie jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeżeli dane te pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, czy informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii,’

3. Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

5. Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy, działający w domenach http://fundacjazary.pl oraz aplikacjach mobilnych

6. Pliki cookies – oznaczają niewielkie pliki tekstowe zapisywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) podczas korzystania z Serwisu, umożliwiające utrwalanie i pobieranie informacji, które Administrator lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora wykorzystują w różnych celach (np. analitycznych lub statystycznych),

7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku funkcjonalności Serwisu,

8. Inspektor – inspektor ochrony danych osobowych powołany przez Administratora

9. Europejski Obszar Gospodarczy, EOG – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmująca państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ang. EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Fundacja.

 

​III. INSPEKTOR

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się bezpośrednio z powołanym przez Fundację inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem:

 • korespondencji mailowej pod adresem e-mail: ochrona.danych@zarys.pl,

 • oraz listownie na adres siedziby Fundacji z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

​IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także zbiera informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, lokalizację, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii,

2. Fundacja przetwarza dane osobowe:

 • dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Fundacja przetwarza dane osobowe jeżeli jest to niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego

na Administratorze

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Fundacja może przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu w przypadku: kontaktu Użytkownika Serwisu poprzez formularz kontaktowy, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu.

3. Rozpatrywanie skarg, wniosków etc.

Przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne celem rozpatrywania skarg, wniosków etc. W takim przypadku przetwarzanie danych obejmuje:

 • dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres tradycyjny, podpis,

 • identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące przedmiot wniosku lub skargi,

 • dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane dotyczą,

 • w przypadku połączenia telefonicznego przetwarzany jest także głos.

Administrator przetwarza dane osobowe także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

 • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO (np. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

V. Przekazywanie danych do krajów spoza EOG

W związku z korzystaniem z Serwisu dochodzić może do przekazania danych osobowych Użytkownika poza EOG w związku z wykorzystaniem narzędzi Google oraz Facebook w szczególności przekazanie takie następować może do Stanów Zjednoczonych. Administrator implementując w serwisie narzędzia lub korzystając z usług dostawców zawsze upewnia się, że ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub odbiorcy w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. Kryteria takie spełnione są dla ww. narzędzi. Klient ma możliwość uzyskania kopii tych danych.

 

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:

 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych – przez czas wskazany w przepisach;

 • przez czas niezbędny do wypełnienia uzasadnionych interesów Fundacji np. okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

​VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od realizowanych usług oraz działań, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do:

1. upoważnionych pracowników Fundacji,

2. podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, tj. m.in.:

 • dostawców usług informatycznych;

 • podmiotów świadczących usługi doradcze, w tym księgowe;

 • podmiotów współpracujących z Fundacją,

3. podmiotów przetwarzających dane osobowe we własnym imieniu, np.:

 • podmiotów prowadzących działalność płatniczą,

 • podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską;

 • podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne

 

​VIII. PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) – Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce wiedzieć, jakie dane są przetwarzane,

 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – jeżeli podczas zbierania danych wystąpił błąd lub dane uległy zmianie, Użytkownik ma prawo do podania poprawnych i aktualnych danych, a Administrator będzie musiał je sprostować lub zaktualizować,

 • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – w przypadku uznania przez Użytkownika, że dane nie są już niezbędne w stosunku do celu, w jakim zostały zebrane, Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ich usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – jeżeli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator prawidłowo przetwarzane dane osobowe, może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania,

 • przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane osobowe przekazane Administratorowi,

 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO),

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych z konkretną sytuacją oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO),

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

2. W celu rozpatrzenia żądania skorzystania z powyższych praw należy złożyć stosowne oświadczenie na adres e-mail: ochrona.danych@zarys.pl, bądź listownie na adres siedziby Fundacji; ponadto Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co uniemożliwia udostępnienie informacji o Użytkowniku osobom nieupoważnionym,

3. Użytkownik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

IX. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne, np. w przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej lub wskazanego adresu e-mail.

Fundacja zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla zrealizowania określonego celu.

 

X. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych przypadkach dane osobowe Użytkowników mogą pochodzić nie bezpośrednio od tych osób, a od podmiotów, z którymi Fundacja współpracuje.

 

 

XI. AKTYWNOŚĆ W SERWISIE

Fundacja informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z serwisem http://fundacjazarys.pl w logach systemowych tego serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego Użytkownik łączy się z serwisem. Fundacja będzie przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, również te dane oraz dane dotyczące czasu Twojego połączenia z serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności w serwisie. Dane te przetwarzane będą w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Serwis zbiera również automatycznie dane zawarte w tzw. plikach cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, utrzymywania sesji logowania na poszczególnych podstronach Serwisu, dostosowania Serwisu do potrzeb osób z niego korzystających i tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w Twojej przeglądarce internetowej. Fundacja uprzedza jednak, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi i usprawnienia korzystania z serwisu. Pliki te identyfikują osobę odwiedzającą stronę internetową przy kolejnych odwiedzinach strony www bądź też w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Fundacja stosuje trzy rodzaje plików cookies: (i) sesyjne pliki cookies, (ii) trwałe pliki cookies, (iii) zewnętrzne pliki cookies.

 

SESYJNE PLIKI COOKIE

To niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Sesyjne pliki cookies są anonimowe i służą one do: optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania serwisów Fundacji.

 

TRWAŁE PLIKI COOKIES

Trwałe pliki cookies zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, ale przez cały czas przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami.

Za pomocą tych plików cookie zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi.

Trwałe pliki cookies gromadzą następujące informacje o użytkownikach: adres IP oraz dane, które udzielają nam informacji odnośnie do źródła, z którego użytkownik trafił na stronę Fundacji. Oprócz adresu IP, Fundacja nie zbiera żadnych dodatkowych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania stron, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających.

Fundacja używa ich do:

 • optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania serwisów Fundacji,

 • zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów.

 • wymiany informacji z partnerami Fundacji w celu świadczenia usług. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług lub funkcji i nie są stosowane do innych celów

 

ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIE

Zewnętrzne pliki cookie umożliwiają współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk 'like' czy 'share'. Zewnętrzne pliki cookies, które są stosowane to:

 • połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych,

 • dostarczania firmom badawczym danych o ruchu na stronie i w aplikacjach, jak np. Google Analytics.

bottom of page