top of page

STATUT FUNDACJI „FUNDACJA ZARYS”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA ZARYS”, zwana dalej jako „Fundacja”, ustanowiona przez Pana Pawła Ossowskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jakuba Pokojskiego w Kancelarii Notarialnej Jakub Pokojski w Katowicach, ul. Wita Stwosza 6/6 w dniu 14 września 2021 r. Repertorium A numer 1912/2021, następnie zmienionym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jakuba Pokojskiego w Kancelarii Notarialnej Jakub Pokojski w Katowicach, ul. Wita Stwosza 6/6 w dniu 25 października 2021 r. Repertorium A numer 2280/2021, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) oraz innych przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.

 

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla celów współpracy z zagranicą, Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.

 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze.

 

4. Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 2 Cel i zasady działania Fundacji

 

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, polegającej na ratowaniu życia chorych osób oraz poprawy stanu ich zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia oraz wsparcie osób chorych i potrzebujących pomocy, jak również działalności na rzecz profilaktyki zdrowotnej.

 

2. Cel Fundacji jest realizowany przez:

a) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;

b) wspieranie medyczne oraz organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób chorych, niepełnosprawnych i dzieci;

c) opiekę i pomoc społeczną, działania charytatywne;

d) gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych na rzecz Fundacji;

e) finansowanie operacji, zabiegów i badań medycznych, terapii konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego i lekarstw;

f) finansowanie profilaktyki zdrowotnej, aktywnego wypoczynku, imprez rekreacyjnych i sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia;

g) dofinansowywanie zakupu sprzętu medycznego, działalności placówek opieki zdrowotnej i naukowych badań medycznych;

h) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 powyżej;

i) zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 powyżej;

j) wspieranie darami rzeczowymi – sprzętem medycznym, materiałami, wyrobami medycznymi, aparatami lub urządzeniami medycznymi innych placówek niż określone w pkt i) powyżej;

k) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;

l) organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;

m) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się chorób;

n) upowszechnianie w Internecie i innych środkach masowego przekazu wiedzy z zakresie objętymi celami Fundacji;

o) inne działania zmierzające do realizacji celu Fundacji;

 

3. Działalność Fundacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, ma charakter nieodpłatny.

 

4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, instytucji i organizacji, których działalność jest pokrewna do działalności Fundacji.

 

5. Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia.

 

§ 3 Majątek i dochody Fundacji Majątek

 

Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), na który składa się wpłata Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 4 Dochody Fundacji

 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków i zapisów;

b) dotacji, subwencji i grantów;

c) zbiórek, aukcji, imprez publicznych, loterii;

d) dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

e) majątku Fundacji.

 

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 5 Rodzaje działalności Fundacji

 

1. Fundacja prowadzi działalność statutową, która jest prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

 

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, ani odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§ 6 Odpowiedzialność Fundacji za zobowiązania

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 7

1. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.

 

2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.

 

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

 

§ 8 Organy Fundacji

 

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji;

b) Zarząd Fundacji.

 

2. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli, natomiast Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym.

 

§ 9 Rada Fundacji

 

1. Rada Fundacji, jest kolegialnym organem stanowiącym, nadzorczym, doradczym i opiniotwórczym.

 

2. Rada Fundacji składa się z: trzech do pięciu członków, wybranych spośród osób fizycznych przez Fundatora. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.

 

3. Po śmierci Fundatora członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada swoją jednomyślną uchwałą.

 

4. Rada jest powoływana na czas nieokreślony i pracuje na posiedzeniach w systemie bezkadencyjnym.

 

5. Członkowie Rady: − nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; − nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady Fundacji, odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora lub odwołania członka rady Fundacji jednomyślną uchwałą Rady Fundacji. Fundator nie może zostać pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji przez uchwałę Rady Fundacji.

 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie lub trwania stosunku pracy.

 

8. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcje nieopłatnie. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w wysokości nie wyższej niż określone odpowiednimi przepisami prawa.

 

9. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, reprezentuje Radę na zewnątrz, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

10. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatora.

 

11. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

12. Do kompetencji Rady Fundacji należy: − występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; − zmiana statutu Fundacji; − podejmowanie uchwał w zakresie programów działania Fundacji; − podejmowanie uchwał w zakresie wniosków i spraw przedłożonych przez Zarząd; − rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań lub bilansu; − wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego; − udzielenie absolutorium członkom Zarządu; − powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; − podejmowanie uchwał o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia; − kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji; − nadzór nad działalnością Fundacji; − ocena pracy Zarządu; − wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd; − podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji. 13. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.

 

§ 10 Zarząd Fundacji

 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym: Prezesa Zarządu.

 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 

4. Kadencja Zarządu Fundacji trwa cztery lata i upływa z dniem posiedzenia Rady Fundacji, na którym jest rozpatrywane sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok pełnienia kadencji. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 

5. Zarząd Fundacji lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

 

6. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: − kierowanie działalnością Fundacji; − reprezentacja Fundacji na zewnątrz; − uchwalanie regulaminów; − występowanie z wnioskiem i wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji; − przygotowywanie programów działania Fundacji; − sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; − przygotowanie projektu budżetu Fundacji; − przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków, zapisów na rzecz Fundacji; − podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

 

7. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Fundacji i składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Fundacji i składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawniony jest jeden członek Zarządu.

 

8. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

 

9. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

10. Zarząd Fundacji zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Fundacji w następujących sprawach: − nabycia i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym; − rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

 

§ 11 Czas trwania Fundacji

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 12

 

1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.

 

3. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 13

 

Zmiana Statutu Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator, a po jego śmierci Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą również dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona.

 

§ 14 Likwidacja Fundacji

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, osiągnięcia celu dla którego była ustanowiona lub z innych ważnych przyczyn obiektywnych.

 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, a po jego śmierci Rada Fundacji.

 

3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji, a po jego śmierci Rada Fundacji.

 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez Fundatora jednostce mającej status organizacji pożytku publicznego z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.

 

5. Zabronione jest: − udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"; − przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; − wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; − zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 15

 

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy. § 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

bottom of page